Voorwaarden

Welkom bij Spanje-reizen

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de Spanje-reizen Website.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden volledig aanvaardt. Blijf de website van Spanje-reizen niet gebruiken als u niet alle voorwaarden op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en enige of alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het Bedrijf accepteert. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons” verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of naar de Klant of naar onszelf. Alle voorwaarden hebben betrekking op het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door middel van formele bijeenkomsten van een bepaalde duur, hetzij op enige andere manier, met het uitdrukkelijke doel om aan de verwachtingen te voldoen. De behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de genoemde diensten/producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van de Verenigde Staten. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij worden als onderling verwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzingen naar hetzelfde.

Koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Door de website van Spanje-reizen te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Spanje-reizen Destinations.

De meeste moderne interactieve websites maken gebruik van cookies waarmee we bij elk bezoek gebruikersgegevens kunnen ophalen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze aangesloten/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Spanje-reizen en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Spanje-reizen . Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina’s van Spanje-reizen bekijken en/of afdrukken voor eigen gebruik van Spanje-reizen , met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn gesteld.

Je moet niet:

Materiaal van Spanje-reizen opnieuw publiceren, materiaal van Spanje-reizen huren of in sublicentie geven.
Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van Spanje-reizen .

Herdistribueer inhoud van Spanje-reizen (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Gebruikersopmerkingen

Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan.
Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materiaal en gegevens (‘opmerkingen’) te plaatsen en uit te wisselen in delen van de website. Spanje-reizen screent, bewerkt, publiceert of beoordeelt Reacties niet voordat ze op de website verschijnen en Reacties weerspiegelen niet de standpunten of meningen van Spanje-reizen haar agenten of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de mening en mening van de persoon die een dergelijke mening of mening plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving Spanje-reizen . Spanje-reizen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de Reacties of eventuele verlieskosten, aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en of geleden als gevolg van enig gebruik en/of plaatsing en/of verschijning van de Reacties op deze website.
Spanje-reizen behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die zij naar eigen goeddunken ongepast, aanstootgevend of anderszins in strijd met deze Algemene Voorwaarden acht.
U garandeert en vertegenwoordigt dat:
U heeft het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en u beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, patent of handelsmerk, of een ander eigendomsrecht van een derde partij;
De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat een inbreuk op de privacy is
De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of gewoonten uit te lokken of te promoten, of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.
U verleent hierbij aan Spanje-reizen een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren, bewerken en anderen autoriseren om deze te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:
Overheidsinstellingen;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;

Wanneer online directory-distributeurs ons in de directory vermelden, kunnen ze op dezelfde manier naar onze website linken als ze hyperlinken naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; En
Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlinks naar onze website mogen maken.
Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.
We kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:
algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumers Union;
dot.com-communitysites;
verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, waaronder sites voor liefdadigheidsdonaties,
distributeurs van onlinegidsen;
internetportals;
accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de voornaamste klanten bedrijven zijn; En
onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

We zullen koppelingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de koppeling geen ongunstige uitwerking zou hebben op ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte bedrijfstypes vertegenwoordigen, zoals werk-bij- thuiskansen, mogen niet linken); (b)de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid die aan de hyperlink is gekoppeld, weegt zwaarder dan de afwezigheid van; en (d) waar de link in de context staat van algemene informatie over bronnen of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of een soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u tot de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties behoort en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door ons een e-mail te sturen. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres), evenals de URL van uw site, een lijst met URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL(‘s) op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken voor een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
Door gebruik te maken van de uniforme bronlocator (webadres) waaraan wordt gekoppeld; of
Door het gebruik van een andere beschrijving van onze website of het materiaal waarnaar wordt gelinkt, dat zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Er is geen gebruik van het Spanje-reizen -logo of ander artwork toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Ik kader

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken of andere technieken gebruiken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door door te gaan met linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze linkvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gekoppelde website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht dit te doen of rechtstreeks op u te reageren.

Hoewel we ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of juistheid ervan niet garanderen; noch verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw Website. Er mogen geen link(s) verschijnen op enige pagina op uw website of in enige context die inhoud of materiaal bevat dat kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere overtreding van enige rechten van derden.

Vrijwaring

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluit Spanje-reizen niet alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, maar niet beperkt tot, alle garanties die door de wet worden geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en /of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;
onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
sluit al onze of uw aansprakelijkheid uit die mogelijk niet is uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit artikel en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of die verband houden met het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en wegens schending van wettelijke plichten.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over een van onze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen.